Rejestracja/regulamin programu

Czy z jednej szkoły mogą być zgłoszone dwa zespoły pod opieką jednego opiekuna?

Tak, każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, a jeden nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn.

Nasza szkoła nie otrzymała zaproszenia do udziału w programie. Czy można się zarejestrować bez zaproszenia?

W programie mogą się rejestrować wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wystarczy zebrać zespół składający się z 3-5 uczniów i 1 opiekuna. Opiekunem nie musi być nauczyciel, może to być inna pełnoletnia osoba.

Czy jeden zespół może liczyć 6 uczniów?

Nie, jeden zespół może składać się maksymalnie z 5 uczniów.

Czy w trakcie trwania programu mogę dopisać do zespołu dodatkowe osoby, jeżeli skład osobowy naszej grupy nie przekroczy 5 osób?

Tak, do czasu zakończenia działań w regionach (28.02.2014 r.) można do zespołu dopisać nowych członków. Aby tego dokonać, należy na adres wysłać numer ID zespołu, imiona i nazwiska oraz adresy mailowe nowych członków.

Jeden z członków naszego zespołu zrezygnował z udziału w programie, czy na jego miejsce możemy zapisać nową osobę?

Tak, do czasu zakończenia działań w regionach (28.02.2014 r.) można do zespołu dopisać członków. Aby tego dokonać, należy na adres wysłać numer ID zespołu, imiona i nazwiska oraz adresy mailowe nowych członków.

Czy zespół może liczyć mniej niż 3 uczniów?

Nie, zespół powinien składać się z minimum 3 uczniów.

Czy w jednym zespole mogą znaleźć się uczniowie, którzy uczą się w różnych szkołach?

Nie, w jednym zespole powinny znaleźć się osoby, które są uczniami tej samej szkoły.

Kiedy kończy się rejestracja zespołów?

Termin rejestracji zespołów do programu upływa 19.12.2013 r. i jest nieprzekraczalny.

Profil zespołu

W naszym profilu zmieniliśmy dane członków zespołu, czy ta informacja dotrze do biura organizacyjnego?

Nie, dane w profilu można zmieniać dowolnie, nie łączy się to jednak z oficjalnym powiadomieniem biura organizacyjnego. w przypadku wszelkich zmian należy dodatkowo wysłać e-maila z informacją na ten temat na adres: .

Kiedy i w jaki sposób mogę się zalogować do profilu zespołu?

Logowanie do profili będzie możliwe po zakończeniu rejestracji i uruchomieniu strony głównej. Loginem do profilu zespołu jest e-mail lidera podany podczas rejestracji.

Nie pamiętam hasła do profilu, jak je zmienić?

Hasło do profilu może zmienić tylko lider zespołu. Po skorzystaniu z funkcji przypominania hasła, na e-mail lidera zostanie wysłane nowe hasło.

Czy w aktualnościach mogę zamieścić pliki programu MS Word?

Niestety nie ma takiej możliwości. W aktualnościach można zamieszczać jedynie zdjęcia i tekst wpisywany bezpośrednio w pole do tego przeznaczone.

Do kogo można się zwrócić z problemami technicznymi?

Podczas trwania programu będzie działało biuro organizacyjne "Mam Haka na Raka", z którym będzie można się kontaktować. Adres mailowy oraz numer kontaktowy został zamieszczony poniżej.
Adres e-mail: , telefon kontaktowy: (022) 279 11 29

Działania w regionach

Na czym polegają spotkania on-line (videolekcje)?

Video lekcje są to filmy przedstawiające wykłady prowadzone przez ekspertów na temat chłoniaków. Są to materiały obowiązkowe, dostępne dla każdego uczestnika na stronie mamhakanaraka.pl.

Czy zespół musi brać udział w warsztacie kreatywnym, nie można tego jakoś odtworzyć?

Tak, jest to warunek konieczny. Jeżeli zespół nie weźmie udziału w Warsztacie Kreatywnym, nie będzie mógł przejść do kolejnego etapu programu. Relacja z Warsztatu (nie zaś cały Warsztat) będzie dostępna na stronie internetowej: mamhakanaraka.pl.

Czy lokalny happening należy zorganizować w szkole, czy może odbyć się na terenie miasta?

Realizacja happeningu zależy od zespołu i jego kreatywności, obie formy są dopuszczalne.

Czy podpisy zbierane pod deklaracjami „Zachęcę jedną osobę do badania profilaktycznego” muszą złożyć osoby pełnoletnie?

Nie, deklaracje mogą podpisać również osoby niepełnoletnie.

Czy podpisy zbierane pod deklaracjami „Zachęcę jedną osobę do badania profilaktycznego” można zbierać tylko w Dniu Hakowicza?

Nie, czas na zbieranie podpisów upływa wraz z końcem działań w regionach, czyli 28.02.2014 r.

Czy podpisy zebrane pod deklaracjami należy przesłać do biura organizacyjnego?

Nie, listy z zebranymi podpisani należy zeskanować i umieścić razem ze sprawozdaniem na serwerze. Możliwe jest również umieszczenie na serwerze zdjęć deklaracji, tak, by ich zawartość była czytelna.

4 lutego w naszym województwie przypada w trakcie ferii zimowych, czy w związku z tym musimy organizować Dzień Hakowicza?

Tak, organizacja Dnia Hakowicza jest obligatoryjnym zadaniem dla wszystkich zespołów i podlega ocenie. Jeśli Dzień Hakowicza przypada podczas ferii zimowych, można zorganizować go w innym terminie, ale musi się odbyć do czasu zakończenia działań w regionie, czyli do 28.02.2014 r.

Czy Dzień Hakowicza może odbyć się w innym terminie niż 4 lutego?

Dzień Hakowicza można zorganizować w innym terminie, ale musi się on odbyć do czasu zakończenia działań w regionie, czyli do 28.02.2014 r.

Sprawozdania z działania w regionach

Do kiedy trzeba wysyłać sprawozdania?

Sprawozdanie należy zamieścić na stronie mamhakanaraka.pl w terminie 04.02.2014 – 28.02.2014 r.

W jakiej formie i na jaki adres trzeba będzie wysłać sprawozdanie z działalności naszego zespołu?

Sprawozdanie należy umieścić na serwerze specjalnie dedykowanym poszczególnym zespołom. Szczegółowe instrukcje dodania sprawozdania będą zamieszczone w profilu zespołu. Biuro organizacyjne nie przyjmuje sprawozdań w formie mailowej i papierowej. Jeżeli materiały będą zapisane w innym formacie niż wskazany, nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu, ponieważ będą nieczytelne.

Czy sprawozdania składają uczniowie czy ich opiekun?

Nie ma to znaczenia, obie opcje są dopuszczalne, ważne jest, aby sprawozdanie zostało umieszczone na serwerze.

Czy w sprawozdaniu można umieszczać linki – np. do materiałów filmowych, nagrań z radia czy artykułów w prasie?

Tak, jednak muszą to być bezpośrednie linki do konkretnej publikacji. Wszystkie linki należy umieścić w jednym pliku MS Word, a plik nazwać „linki do publikacji”.

Czy w sprawozdaniu można w ramach jednego zdjęcia umieścić mix zdjęć?

Tak, jest to dozwolone.

Jakie formaty plików można umieszczać w sprawozdaniu?

Dopuszczalne formaty to: *.doc, *.docx, *.ptp, *.ptpx, *.jpg, *.pdf, *.mp3, *.wav, *.avi, *.wmv.

Ile zespołów przejdzie do II etapu programu?

Do II etapu programu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 80 zespołów.

Na jakiej zasadzie zespoły będą przechodzić do II etapu programu i jak będą oceniane działania w regionach?

Działania w regionach podlegają ocenie na podstawie sprawozdań i materiałów. Do II etapu przejdą zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów za przeprowadzone akcje. Działania oceniane będą w następujących kategoriach:

  • wartość merytoryczna przekazu,
  • Dzień Hakowicza,
  • zasięg działań,
  • wykorzystanie przekazu medialnego,
  • pozyskanie lokalnych partnerów,
  • pozyskanie środków,
  • skala oddziaływania,
  • oryginalność pomysłów/kreatywność,
  • estetyka i staranność

Projekty kampanii

Czy to, co pokażemy w spocie musi być całkowicie zgodne ze scenariuszem?

Nie, Jury zdaje sobie sprawę, że np. ze względu na ograniczenia techniczne nie wszystkie sceny zostaną nakręcone zgodnie ze scenariuszem.

Czy scenariusz spotu telewizyjnego i spotu radiowego jest ograniczony co do ilości znaków?

Nie ma takiego ograniczenia, scenariusz nie powinien zawierać zbędnych opisów. Proszę pamiętać, że czas trwania zarówno spotu radiowego, jak i telewizyjnego wynosi 30 sekund.

Czy możemy wstawić nasze kampanie reklamowe na serwis hostujący filmiki jak np. YouTube.pl?

Tak, można wstawiać filmy z kampaniami, ale na własny użytek. Jeżeli chodzi o ocenę projektów, to plik ze spotem musi znaleźć się na serwerze programu.

Czy możemy przysłać dwie propozycje kampanii?

Nie, każdy zespół może przesłać tylko jeden projekt kampanii społecznej.

Czy w naszych spotach możemy użyć muzyki skomponowanej przez nas?

Tak, jest to dozwolone.

Do kiedy można wysyłać scenariusze/pomysły na kampanię społeczną?

Propozycje projektów na kampanię społeczną powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej mamhakanaraka.pl w terminie 28.03.2014 r. – 15.04.2014 r.

Czy można wysyłać prace mailowo?

Nie, projekty kampanii społecznych, które zostaną wysłane mailowo lub listownie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Pracę należy zamieścić na stronie internetowej mamhakanaraka.pl.

Gala Finałowa

Jeden z członków naszego zespołu nie może przyjechać na Galę, czy możemy zabrać kogoś na jego miejsce?

Niestety nie ma takiej możliwości, na Galę Finałową zaproszone są tylko osoby biorące udział w programie, zarejestrowane w bazie uczestników.

Czy na Galę Finałową można przyjechać z osobą towarzyszącą?

Niestety nie ma takiej możliwości, na Galę Finałową zaproszone są tylko osoby biorące udział w programie, zarejestrowane w bazie uczestników.

Jaki opis powinna zawierać faktura do zwrotu kosztów podróży za Galę?

W opisie faktury może być napisane: „koszt podróży”, „koszt paliwa”, „dojazd i powrót na Galę”.

Czy jest możliwość, aby na Galę Finałową przyjechał inny opiekun?

Tak, na Galę może przyjechać inny opiekun. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wygranej danego zespołu, nagroda przeznaczona jest dla opiekuna, który od początku sprawował opiekę nad zespołem.

Czy koszty podróży zwracane są niezależnie do środka transportu?

Na Galę można dojechać pociągiem PKP (II klasa), PKS, samochodem lub busem. Koszty podróży realizowane przez ww. środki transportu będą zwracane. W innym wypadku zwrot kosztów nie jest możliwy.

Czy zwracane są koszty za nocleg?

Niestety nie ma takiej możliwości, ewentualne koszty noclegu zespoły pokrywają same.

Czy istnieje możliwość dosłania faktury w późniejszym terminie, gdyż przewoźnik wystawia faktury po wykonaniu usługi?

Tak, jest taka możliwość, jednak faktura w ciągu 2 dni roboczych musi zostać wysłana na adres biura organizacyjnego (decyduje data stempla pocztowego).

Ile zespołów bierze udział w Gali Finałowej?

Na Galę zapraszamy wszystkie zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu programu. Będzie to maksymalnie 80 zespołów.